logo
instagram feed
ADD US ON LINE OFFICIAL

WSEI
Tel. 091-007-2244 or
02-576-1588 (ต่อ) ext 603
Line ID : @wsei
Email: info@wsei.co.th

Copyright Wine & Spirit Education Co., Ltd.
 

News

VIN #4 Candidates Announcement – Update 08/02/2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร VIN #4

คุณ กิตติ ชุณหชวาลวงFINN ASSET CO., LTD.
คุณ กุลกนิษฐ์ ตรีพงษ์กรุณาAsia Bedding Co., Ltd.
คุณ คณัปสรณ์ ชัยรัตน์RERM UDOM SUGAR FACTORY
คุณ ชญานินท์ สุขขะสันติกูลEtihad Airways
คุณ ชนม์สิตา สมบัติทวีพูนKhaoyai Ice Factory , Ltd
คุณ ชนิตา สุเสวีProfessional Go Grain.co & Nestle Australia
คุณ ชานน แต้มคงคาCapital glucose
คุณ ฐานุตรา ทองโสมแก้วYong Heng Noy Kee
คุณ ณกฤศ วรากรกาญจน์TESCO ENGINEERS CO., LTD
คุณ ณพน เจนธรรมนุกูลSammakorn Plc.
คุณ ณรัล วิวรรธนไกรบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณ ณัฐณิชา วีระเมธีกุลM. Thai Group Co., Ltd.
คุณ ณัฐณี คงสิริกาญจน์Benz Auto Service
คุณ ณัฐพล มณีเนตรSite Preparation Management Co., Ltd.
คุณ ณัฐวินท์ วงศ์ญาพรหมบริษัท ไทย วสิงห์ จำกัด
คุณ ถิรดา ไววิทย์ลิขิตKRIENG KAMOL 2009 CO.,LTD.
คุณ ทองพล อุลปาทรSUMIPOL CORPORATION LIMITED.
คุณ ทิพย์ชีวัน วงศ์สุรไกรErawan Marketing Co.,Ltd
คุณ ธเนศ ลีลาภรณ์Clover Group Network co.,Ltd
คุณ ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพSiamese Queens Co., Ltd.
คุณ ธีร์จุฑา ธรรมวิจินต์Carbon fourteen studio
คุณ นนท์รดา กฤษณาวารินทร์Thainam Product
คุณ นพดล ชุมพลกูลวงศ์Sang Charoen Foundry (1987) Co. Ltd.
คุณ นพนารี พัวรัตนอรุณกรSomjai books and stationery Co.,Ltd.
คุณ นีรัมพร จารุมณีโรจน์EGO SPORT INTERNATIONAL CO., LTD.
คุณ นุสรา แพร่เจริญวัฒนาAscend Money
คุณ บวรวิชญ์ บางท่าไม้Vectorarch co.,ltd.
คุณ ประชา กนิลฐานนท์Building Property Co.,Ltd
คุณ ปริมมิตา เชาวนันทกุลTderm x 455
ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดมThe Krungthep Thanakom Co., Ltd.
คุณ ปฤณ จำเริญพานิชบริษัท ซาคาเอรุ จำกัด
คุณ ปาณนุษา บุญศรีMotif
คุณ ปิยะกานต์ เฉลิมภัทรกุลAtmos Thonglor
คุณ พิชญ์นาฏ สาขากรActress
คุณ พิณภัสร์ สิริอัครเศรษฐThe Cassette Co.,Ltd
คุณ พีชนา เอกชัยPimplus PR
คุณ ภัณฑิรา ว่องไววิทย์Wongwaiwit Industrial Supply
คุณ ภัทร์สิริย์ กรณ์หิรัญบจก.บุญนิสา จำกัด
คุณ ภาริน หงษ์บุตรMinistry of Digital economy and society
คุณ ภาษิตา ฉายาวสันต์Vox (Thailand) Co., Ltd
คุณ มนภาส ชูชัยศรีIce glacier.co.,ltd
คุณ มลทิพย์ เดชธนเสฏฐ์Pitcha Meat Group
คุณ เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์Kiattana Transport PCL
คุณ รวมใจ วทานยกุลนักลงทุนอิสระ
คุณ รุ่งโรจน์ วรรณศาสตร์T.O. Logistics co.,ltd.
คุณ ลลิดา วงศ์เบญจรัตน์Nakhonchai Air Company Limited
คุณ วริศ บุูลกุลThe Brooker Group PCL
คุณ วรุต ตันติพิภพVeranda Resort Public Company Limited
คุณ วรุต กาญจนพัฒนาFull house properties
คุณ วิกันต์ จิระวัฒน์พงศาFactomart Company Limited
คุณ วิรวรรณ ยรรยงเกษมสุขThai Metal Import Co.,Ltd
คุณ วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติNamwiwat Corporation co.,ltd
คุณ วีรดา ส่งทวีผลPENTA MEDIA CO., LTD.
คุณ วีรยา ส่งทวีผลK.S. REAL ESTATES
คุณ ศุภวดี ศรีบุญรัตนชัยA.P. Privilege Co., Ltd.
คุณ ศุภิสรา เเซ่เฉินFar East Marble & Granite
คุณ อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริTHE BROTHERS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
คุณ อภิชญา ธันยาวุฒิSamitivej Hospital
คุณ อภิชา วีรชาติยานุกูลUD Town
คุณ อภิญญา ชลสายพันธ์Siam Sira Co.,Ltd
คุณ อรณิชา เจริญเลิศCL LUXE Co.,Ltd.
คุณ อรพรรณ บวรวัฒนะBNK48 Office
คุณ อรศศิพัชร์ ศิริวรรณพรECG-RESEARCH CO., LTD.
คุณ อิทธิ ทองแตงPhyathai Hospital Group and Paolo Hospital Group
คุณ อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริGenco
คุณ อุรภา สุทธิพงษ์ชัยElite Publishing (Thailand) Co.,Ltd
คุณ เอก ตั้งพิรุฬห์ธรรมMaster Glove Industry
คุณ เอกพล ไววิทย์ลิขิตKRIENG THAI WATANA INTERTRADE CO., LTD.
คุณ เอกภัทร พรประภาBangkok Metal Work Co., Ltd.

สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องติดต่อยืนยันการเข้าอบรมกับทางสถาบันฯ และชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ตั้งแต่ วันนี้ – ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หากผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถยืนยันและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองต่อไป

 

เริ่มอบรม : วันที่ 21 เมษายน – 29 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานหลักสูตร

คุณ อริยดา (แต๊ก) Tel. 091 007 2244

คุณ วราภรณ์ (คิม) Tel. 096 920 9087

info@wsei.co.th

LINE ID: @wsei

LIQ #2 Candidates Announcement – Update 11/01/2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร LIQ #2

คุณ จิรเกียรติ์ จิรรัตนชาญBank of America Merrill Lynch
คุณ เจนจิรา พรประภาHealthios (Thailand) Limited
คุณ ชญาดา นราธัศจรรย์V&P JEWELLERY CO.,LTD
คุณ ชินภัทร นำไพศาลThe Cassette Music Bar
คุณ ดิตถพงษ์ บุญอำพลN. P. Medical Co., Ltd.
คุณ ธรินทร์ ธนียวันGrab Taxi Thailand
คุณ พฤณ พาณิชพาพิบูลThe Cassette Co.,Ltd
คุณ ภาคภูมิ วนพงศ์ทิพากรSirarom property Co.,Ltd
คุณ รออิส อัลนะห์ดีGano Excel Enterprise(THAILAND)Co.,Ltd
คุณ ศุกภาพิชญ์ พิทยานุกุลDentiste
คุณ ชญาพัฒน์ สมบัติทวีพูนโรงน้ำแข็งเขาใหญ่
คุณ เกศินี วราวภานนท์PolKasem Ice

สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องติดต่อยืนยันการเข้าอบรมกับทางสถาบันฯ และชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ระหว่างวันนี้ – 18 มกราคม 2562 หากผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถยืนยันและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองต่อไป

 

เริ่มอบรม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 4 เมษายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานหลักสูตร

คุณ อริยดา (แต๊ก) Tel. 091 007 2244

คุณ วราภรณ์ (คิม) Tel. 096 920 9087

info@wsei.co.th

LINE ID: @wsei